Formalitäten HU

A lakóhely bejelentése Németországban

Egy lakás megszerzése után egy héten belül be kell jelentenie lakhelyét az illetékes (települési vagy városi) hatóságánál.

 

Leírása

Egy lakás megszerzése esetén köteles Ön egy héten belül lakhelyét bejelenteni az illetékes (települési vagy városi) hatóságnál. Ez egy településen vagy városon belüli elköltözés esetén is érvényes.

Ugyanazon eddigi vagy jovőbeni lakásban élö családoknak közös bejelentkezési lapot kell kitölteniük.

A 16. életévüket még be nem töltött személyeket a törvényes képviselöjük jelenti be. Ha egy gyermekgondozásra jogosult személy lakásába költöznek be, akkor elegendö, ha ö végzi el a bejelentkezést.

Ha Ön nem jelenti be lakhelyét egy héten belül, akkor szabálytalanul cselekszik. Ebben az esetben egy 1.000,- euróig terjedö pénzbüntetésben részesülhet.

Nem kell személyesen megjelennie, ha a bejelentkezési lapot az illetékes hatóságnak postán elküldi. 

Feltételek

A lakás tényleges birtokba vétele (amely lakást tartósan vagy legalább egy bizonyos rendszerességgel elsősorban lakni és aludni használják).

Határidők

Bejelentkezés a beköltözés követő legalább egy héten belül.

Szükséges iratok

Személyi igazolvány vagy útlevél (lakhely- vagy címváltozáshoz vigye magával ill. mutassa be)

Ürlapok

 

Családi pótlék

A jövedelemadóról szóló törvény értelmében azt illeti családi pótlék, aki Németországban lekhellyel rendelkezik, vagy itt van az állandó tartózkodási helye, vagy külföldön lakik, de vagy korlátlanul jövedelem adóköteles vagy ennek megfelelő eljárásban részesül Németországban. A szabad költözésre nem kogosult külföldiek alapvetően csak akkor jogosultak a családi pótlékra, ha letelepedési engedély vagy olyan tartózkodási engedély birtokában vannak, amely kereső tevékenység végzésére jogosít. A családi pótlékról szóló szövetségi törvény csak kivételes esetekben (pl. külföldre küldött fejlődési segítők vagy árvák esetében) kerül alkalmazásra.

 

Leírása

A családi pótlék alapvetően csak azon gyermekek után jár, akik lakhelye vagy állandó tartózkodási helye Németországban, az Európai Unió egy másik tagállamában vagy egy olyan államban van, amelyre érvényes ez EGK-szerződés. Az államközi egyezmények alapján azon gyerekek után is jár az egyezményben mindenkor meghatározott mértékű családi pótlék, akik Törökországban, Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, Montenegróban, Koszovóban, Marokkóban vagy Tunéziában élnek.

 

Gyereknek számítanak:

  • első fokon a kérvényezővel rokonságban álló gyermek (vér szerinti és örökbe fogadott gyermekek)
  • a háztartás gyermekei (mostohagyermekek), akiket a kérelmező a háztartásában nevel
  • Unokák, akiket a kérelmező a háztartásában nevel
  • Nevelt gyermekek, akikkel a kérelmező családszerü, hosszú távon tervezett kötelékkel kapcsolódik, amennyiben a kérelmező a gyermekeket a háztartásában nem haszonszerzés céljából neveli. További előírás az is, hogy a vér szerinti szülőkkel már nem áll fenn a gondozási- és ápolási kapcsolat.

 

A háztartásban befogadott testvérek után nem jár családi pótlék. Őket minden esetben - a fent említett előírások alapján - nevelt gyermeknek kell tekinteni. Azon gyermek után, aki betöltötte a 18. életévet, a következő feltételekkel jár továbbra is családi pótlék:

 

  • a 21. életév betöltéséig, ha a gyermek nem áll alkalmazási viszonyba és nincs álláskeresőként bejelentkezve belföldön semmilyen ügynökségnél. Egy minimális foglalkoztatottság nem zárja ki az igénylést.
  • a 25. életév betöltéséig, ha a gyermek még iskolai-, szakmai-, vagy egyetemi tanulmányt végzi. Ugyanez érvényes akkor, ha a gyermek két iskolai képzési szakasz közötti, legfeljebb 4 hónapos átmeneti időszakban van, a szakmai képzésnek kezdete vagy folytatása a képzési helyek hiánya miatt nem lehetséges, vagy a gyermek önkéntes szociális évet vagy ökológiai évet tölt el. a "Fiatalok akcióban" elnevezésű EU-akcióprogram keretében önkéntes szolgálatot teljesít, a világon bárhol fejlesztéspolitikai önkéntes szolgálatot, minden generáció önkéntes szolgálatát, Nemzetközi fiatalok önkéntes szolgálatát vagy önkéntes szolgálatot teljesít.

 

A korhatár kitolódik, emennyiben a gyermek a törvényes katonai alapszolgálatot, polgári szolgálatot vagy ezekkel egyenértékű tevékenységet (pl. fejlődési segítő) teljesít.

 

2012 január 1-től eltörölték a jövedelem- és kereseti határokat, mint jogosultsági feltételeket nagykorú gyermek figyelembevételéhez. Az első szakmai vagy egyetemi képzés elvégzéséig most már általánosan jár a gyermekek után családi pótlék. Ezzel szemben az első szakmai vagy egyetemi képzés befejeztével a nagykorú gyermekek után csak akkor jár családi pótlék, ha ők továbbra is szakmai képzésben részesülnek és nem folytatnak kereső tevékenységet. Rendszeres heti maximum 20 órában folytatott kereső tevékenység, tanulmányi viszony vagy minimális foglalkoztatási viszony még nem számít kereső tevékenységnek.

 

Korhatár nélkül jár olyan gyermekek után a családi pótlék, akik testi, szellemi vagy lelki fogyatékosságuk miatt képtelenek magukat eltartani. Feltétele ennek az, hogy a fogyatékosság a 25. életévük előtt jelentkezett. Megjegyzés: Ha a fogyatékosság 2007.01.01 előtt és a 25. és 27. életév betöltése közötti időszakban lépett fel, akkor továbbra is az eddigi szabályozás (27. életév) a mérvadó. Az olyan fogyatékos gyermekek után, akik után az eddigi jogállás szerint járt a családi pótlék, a jövőben is járni fog.

A családi pótlék az első és második gyermek után 184 Euro havonta, a harmadik gyermek után 190 Euro és a nyegyedik és minden további gyermek után 215 Euro havonta.

 

Egy és ugyanazon gyermek után csak egy személy kaphat családi pótlékot. Annak a szülőnek jár, aki a gyermeket a háztartásában neveli. Ha a gyermek nem a szülő háztartásában él, akkor azt a szülőt illeti a családi pótlék, aki magasabb tartásdíjat fizet. Azok a szülők, akik nem tartósan élenk külön, aldönthetik egymás közt, hogy melyikük kapja a közös háztartásukban élő gyermekek után járó tartásdíjat.

 

Nem jár azon gyermek után családi pótlék, aki után igényt tartanak:

  • törvényes balesetbiztosítási gyermekpótlékra,
  • törvényes nyugdíjbiztosítási gyermekpótlékra,
  • a gyermek után járó olyan teljesítésekre, amelyeket külföldön fizetnek ki és a családi pótlékkal vagy gyerek után járó pótlékkal egyenértékű,
  • a gyermek után járó olyan, államok közötti vagy nemzetközi intézmények nyújtotta teljesítésekre, amelyek a családi pótlékkal egyenértékűek.

 

Ha a gyermepótlék alacsonyabb, mint a családi pótlék, akkor a különbözet értékében családi pótlékrész fizetnek meg, amely legalább 5 Euro.

A családi pótlékot írásban kell kérvényezni a kérvényező lakhelyének illetve állandó tartózkodási helyének kerületében lévő munkaügyi hivatal családi kasszájával. A családi kassza havonta fizeti a családi pótlékot átutalással a jogosult által megadott bankszámlaszámra. A jogosultság alapvetően minden olyan hónapban érvényes, amelyben legalább egy napon fennállnak a jogosultsági feltételek. Er verjährt nach 4 Jahren.

A közszolgálathoz tartozók a családi pótlékot a számukra illetékes hivatalokban kérvényezik és onnan is kerül számukra kifizetésre.

 

Jövedelemadóról szóló törvény 62-72 paragrafusa; A családi pótlékról szóló Szövetségi Törvény 1-11 paragrafusa

 

Munkaügyi hivatalok családi kasszái; A közszolgálathoz tartozók mindenkori illetékes hivatalai 
www.bzst.de/DE/Steuern_National/Kindergeld_Fachaufsicht/Kindergeldberechtigte/Kindergeldberechtigte_node.html

 

Szükséges iratok

Születési anyakönyvi kivonat

Adott esetben a gyermek iskolai- vagy szakmai képesítésének igazolása vagy más iratok.

 

Az illetékes családkassa szívessen ad tájékoztatást erre vonatkozóan.

Ürlapok

Online eljárás

 

Nyelvtanfolyamok

Német nyelvtanfolyamok

Hogy könnyebb legyen Önnek a beilleszkedés és mindenek előtt a német nyelv elsajátítása, itt megtalál néhány linket az országos hálózat aktuális német nyelvtanfolyamairól: www.vhs.de